Skellet spiller en afgørende rolle, når ansvaret for vandledningsnettet defineres. Med ansvar mener vi: Etablering og vedligeholdelse.

Hvis måleren er placeret i en målerbrønd på din ejendom, er målerbrønden dit ansvar.
Hvis forsyningsledningen er placeret på din ejendom, er det stadig vandværket der ejer ledningen og har ansvaret for ledningen.
Normalt placeres stophanen i skel eller lige uden for skel. Selvom stophanen placeres på din ejendom, er det stadig vandværket der ejer stophanen og har ansvaret for stophanen.

Du må lukke for stophanen, hvis du har behov for det.
Du må kun åbne for stophanen hvis du selv har lukket den.

Du har ansvaret for evt. lækager og brud på de installationer du har ansvaret for. Du har også således ansvaret for en utæt jordledning. Du kan blive pålagt at betale for vandspildet ud fra vandværkets skøn af den spildte vandmængde.
Hvis jorden er unormal fugtig – eller der er vandpytter – kan det være tegn på utætte ledninger.
Du er forpligtiget til at underrette vandværket om formodede lækager og brud på ledninger før måleren også selvom det er vandværket der ejer ledningen.