Omlægning af forsyningsledning – Sabro Skolevej 1-23 (ulige numre).

Den eksisterende forsyningsledning er udtjent, og det er besluttet at den skal udskiftes.

Årsagen til at den nye forsyningsledning etableres netop nu, er at der er andre aktører der nu skal grave langs Stillingvej. Det giver vandværket mulighed for det der hedder ”sam-gravning”, og på den måde spare udgifter til gravearbejdet. Det giver også mindre gener for omgivelserne, at der kun skal graves op én gang.

Tidsplan (med forbehold):

– 2021 uge 14-17: nedgravning af ny forsyningsledning langs Stillingvej.

– 2021 uge 18: Vandforsyning fra nye stophaner er mulig.

– 2022 uge 14: Vandforsyningen til den gamle forsyningsledning afbrydes permanent.

Den eksisterende forsyningsledning er ført gennem de private haver, hvilket ikke er en hensigtsmæssig placering, og derfor skal den nye forsyningsledning placeres i det offentlige areal langs Stillingvej.

Ud for hver af ejendommene, etableres der derfor en ny stophane uden for skel, og en stikledning der forbinder stophanen med den nye forsyningsledning. Der monteres desuden en kort stump jordledning på stophanen, og denne graves ind under hækken, således enden af den senere kan graves fri inde fra haven.

Ovenstående etableres af vandværket og for vandværkets regning.

Omlægning af den eksisterende – eller etablering af en ny – jordledning, fra den nye stophane og ind i bygningen hvor vandmåleren er placeret, er ejerens ansvar og omkostning. Tilslutning (svejsning) af den nye jordledning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør med svejse-certifikat.

Hvis den eksisterende jordledning er i god stand, kan den forlænges frem til den nye stophane.

Hvis den eksisterende jordledning ikke er i god stand – og ikke kan klare en trykprøvning – anbefales det at etablere en ny jordledning på hele strækningen, fra den nye stophane til bygningen.

Hvis den nye jordledning allerede er klar til tilslutning ved stophanen, den dag stophanen etableres, vil vandværkets VVS-installatør tilslutte (svejse) jordledningen ved stophanen, som en del af arbejdet for vandværket.

Den eksisterende forsyningsledning (gennem haverne), vil blive afbrudt når jordledningerne ved alle ejendommene er omlagt – dog senest i april 2022. Det betyder at den enkelte ejer har ca. 12 måneder til at få omlagt sin jordledning.

Den gamle forsyningsledning, og de gamle stophaner, bliver ikke fjernet fra haverne. Det vil være tilladt for den enkelte ejer at fjerne ledninger og stophaner efter behov, men ikke før vandtilførslen til den gamle forsyningsledning er endelig afbrudt.

De berørte grundejere har modtaget særskilt information om ledningsplaceringer og forslag til placering af nye stophaner.

Eventuelle midlertidige afbrydelser af vandforsyningen vil blive informeret direkte til de berørte, og på hjemmesiden under Driftsstatus