Vandmålere

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i eller tæt på skel.

Placering af vandmåler

Det er vigtigt, at vandmåleren er opsat korrekt, så der kan udføres kontrol og aflæsninger. Vær derfor opmærksom på at opsætning af skabe og møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.

Ved opsætning og udskiftning af vandmåleren skal det være muligt for vandværkets ansatte at kunne manøvre rundt og anvende værktøj.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at kontrollere og udskifte vandmåleren, men det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåleren.

Udskiftning af målere

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøve-kontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres målernes nøjagtighed, og er målerne i orden, kan målerne i stikprøvegruppen forblive opsat i en periode på op til 9 år, afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

Check hanen før måleren

Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåleren.

Kan ventilen/hanen ikke lukkes, skal der tilkaldes en VVS-Installatør til reparation af ventilen – før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftning.

Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

Brug vandmåleren

Vandmåleren hjælper dig med at få overblik over dit vandforbrug. På vandmålerens display kan du aflæse hvor meget vand du har brugt, og du kan også se om vandmåleren har registret at din installation er utæt. Her finder du brugsanvisningen til vandmåleren.

 

Aflæsning af vandmåleren Din vandmåler skal aflæses mindst en gang årligt for at du kan afregne dit vandforbrug med vandværket. Vandværket sørger selv for at aflæse vandmåleren. Aflæsningen foretages ved hjælp af krypteret radiokommunikation, og foretages på afstand, uden at du behøver at være hjemme. I forbindelse med flytning skal du dog selv aflæse måleren og indberette aflæsningen. Se her  hvordan du melder flytning.